Vanaf vandaag weer commerciële/ vakantie vluchten – Amsterdam Paramaribo

KLM Suriname SLM vakantie

Velen zijn blij en hebben hun vakantie en hotel in Paramaribo al geboekt. Anderen hebben zoiets van: Laat maar zitten!!!

Opgelet: Reizigers kunnen vanaf vandaag weer rechtstreeks via reisagenten of via de luchtvaartmaatschappij hun tickets boeken. Wil je op vakantie naar Suriname dan ben je ook weer welkom. Het Surinaamse luchtruim is NU partieel opengesteld voor commerciële vluchten op de routes Amsterdam Paramaribo en bepaalde regionale vluchten. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden!!!

[quads id=1]

Helaas zijn de regels voor thuisquarantaine strenger geworden. Dit omdat velen zich NIET houden aan de regels!! Iemand in Suriname moet garant staan; Niemand mag jou komen ophalen van de luchthaven. PS Als je in hotel-quarantaine gaat dan moet je je verblijf betaald hebben voor aankomst, dus alleen een reservering voldoet niet. ETC. Bekijk het uitgebreide bericht voor meer informatie. Er is ook info voor de Engelssprekenden. Geef het door!!

[quads id=1]

Partiële Openstelling van het luchtruim voor commerciële vluchten

Met ingang van maandag 23 november 2020 zal het Surinaamse luchtruim partieel opengesteld worden voor commerciële vluchten op de Mid- Atlantische route (Amsterdam- Paramaribo, vice versa) en op vooraf afgestemde regionale vluchten. Per voormelde datum worden luchtvaartmaatschappijen toegestaan op een gereguleerde en gecontroleerde wijze commerciële vluchten uit te voeren. Dit is gebonden aan door de autoriteiten vastgestelde aantal passagiers per vlucht per week.

[quads id=1]

Reizigers kunnen per die datum rechtstreeks via reisagenten of de luchtvaartbedrijven hun tickets boeken. De toestemming van de afdeling Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) voor ingezetenen en niet ingezetenen komt te vervallen. Visumplichtigen dienen de normale E-visa en E-tourist card procedure te volgen via de VFS-Global website https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index

De geldende voorwaarden voor bezoekers blijven ongewijzigd. Passagiers dienen voor toelating op de vluchten te overleggen:

vakantie Suriname Nederland test
Heeft u een PCR test nodig voor uw reis naar Suriname?
  • Een negatieve RT PCR- test van niet ouder dan 72 – 120 uur) (LET WEL: geen GGD test resultaten voor passagiers uit Nederland, geen quick- test resultaten of antibody testresultaten). Positieve ELISA testresultaten , voor degenen die al positief zijn geweest, niet ouder dan 6 maanden
  • Een bevestigde accommodatie boeking (geen reservering) van minimaal 10 dagen bij een geregistreerd SHATA- hotel of accommodatie. Voor thuisquarantaine geldt de schriftelijke toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid.
  • Voor niet ingezetenen geldt dat deze een reisverzekering met COVID-19 dekking hebben en overleggen.

Zonder deze 3 vereisten zullen passagiers door de luchtvaartbedrijven niet toegelaten worden tot de vluchten.

Thuisquarantaine

[quads id=1]

Het in quarantaine gaan in een eigen accommodatie is mogelijk. Hiervoor zal de reiziger met redenen omkleed moeten aangeven waarom voor quarantaine in huis wordt gekozen. Bij het verzoek zal de reiziger moeten aangeven wie garant zal staan. De garantsteller dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij mede-aansprakelijk zal worden gesteld, indien de reiziger zich niet aan de regels houdt. De toestemming voor thuisquarantaine, wordt uitsluitend door de Minister van Volksgezondheid of de directeur van het Buro Openbare Gezondheidszorg (BOG) gegeven. De aanvraag voor deze faciliteit moet maximaal 10 dagen voor vertrek worden aangevraagd via het e-mailadres: [email protected]. Alleen met de schriftelijke toestemming van voornoemde autoriteiten zal de thuisquarantaine mogelijk zijn. Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven (Zanderij) na aankomst, wordt er geen toestemming verleend voor thuisquarantaine! Afhalers mogen zich daarom ook niet begeven naar de luchthaven.

Na de verkregen toestemming zal de reiziger een bewakingsbedrijf moeten benaderen voor de (lijfelijke) bewaking op het quarantaineadres. De kosten voor de bewaking komen voor rekening van de reiziger.

Aanmeldplicht BOG

[quads id=1]

Het e-mailadres van BOG, [email protected], heeft een dubbele functie. Enerzijds dient men via dit adres toestemming te vragen voor thuisquarantaine, anderzijds fungeert dit adres als informatieplatform voor de autoriteiten ter voorbereiding op inkomende reizigers.

Iedere reiziger dient tot 72 uur voor vertrek de negatieve RT PCR-test, de bevestiging van de SHATA accommodatie dan wel de verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid in geval van thuisquarantaine én reisverzekering (voor niet-ingezetenen) te mailen naar [email protected].

Reizigers die afreizen in verband met een sterfgeval of bezoek aan een ernstig ziek familielid, dienen zich eveneens te melden via [email protected].

Transport van de luchthaven

Het transport van de luchthaven naar de accommodatie zal ook gecontroleerd geschieden. Bij quarantaine in een SHATA accommodatie zal dat verzorgd worden door de SHATA accommodatie. In geval van thuisquarantaine kan de reiziger alleen opgehaald worden door een bij Luchthavenbeheer geregistreerde taxibedrijf. In beide gevallen zijn de kosten voor rekening van de reiziger.

Voor de reizigers geldt verder dat zij zich houden aan alle in het land geldende COVID-19 maatregelen. Deze zijn o.a.:

  • Verplicht opdoen/ dragen van een mond-/neusbedekking op alle openbare plekken en in openbaar transport (winkels, banken, afhaal restaurants, kapperzaken etc)
  • De handhygiene maatregelen
  • Het houden van de 1,5 – 2 meter COVID- afstand
  • Samenscholingsverbod (geen groepen groter dan 5 personen)
  • Feesten zijn verboden!

Op de samenleving wordt ten overvloede het beroep gedaan zelf zich ook te blijven houden aan de COVID-19 maatregelen en ook niet te verslappen wanneer eenmaal familie en vrienden uit het buitenland op bezoek zijn. De samenleving kan bijdragen om de verplichte 10-dagen Quarantaine periode van familie en vrienden te veraangenamen, door digitaal met hen in contact te blijven. Ook bestaat de mogelijkheid, pakketjes en maaltijden voor hen af te geven bij de receptie van het hotel waar zij zullen verblijven. Het zal ook mogelijk zijn pakketten af te halen bij de hotels, die na ontsmetting kunnen worden meegegeven. Hen fysiek bezoeken, is niet toegestaan gedurende de quarantaine periode. Op de 11e dag, vindt zoals gewoonlijk de Exit-screening plaats door de daartoe bevoegde autoriteiten.

De richtlijnen omtrent het reizen naar Suriname, handhaving en overige regels zullen te vinden zijn op de website van BOG, SHATA, airlines, Airport Management en FB pagina van de ASRA.

[quads id=1]

De partiele openstelling betreft in deze een pilot-fase van een maand met evaluatiemomenten gedurende die maand met alle betrokken stakeholders. Aan eenieder wordt daarom het verzoek gedaan hiermee rekening te houden en wijzigingen in het beleid voor te behouden.

In het Engels

Partial Opening of Airspace for Commercial Flights

As of Monday, November 23, 2020, the Surinamese airspace will be partially opened for commercial flights on the Mid-Atlantic route (Amsterdam-Paramaribo, vice versa) and for pre-arranged regional flights. As of the aforementioned date, airlines are allowed to operate commercial flights in a regulated and controlled manner. This is bound to the number of passengers per flight per week as determined by the authorities.

As of this date, travelers can book their tickets directly through travel agents or airline companies. The permission of the Consular Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation (BIBIS) for residents and non-residents will lapse.

Passengers who need Visa must follow the normal E-visa and E-tourist card procedure via the VFS-Global website https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index

The applicable conditions for visitors remain unchanged. Passengers must present the following documents before admission on the flights:

[quads id=1]

– A negative RT PCR test, no older than 72-120 hours)

(PLEASE NOTE: no GGD test results for passengers from The Netherlands, no quick test results, or antibody test results). Positive ELISA test results, for those who have already been positive, not older than 6 months

– A confirmed accommodation booking (no reservation) of at least 10 days at a registered SHATA hotel or accommodation. Home quarantine requires a written permission from the Ministry of Health.

– Non-residents must have and submit travel insurance with COVID-19 coverage.

Without these 3 requirements, the airline companies will not allow passengers on the flights.

Home quarantine

Quarantine in your own accommodation is possible. For this, the traveler will have to state reasons for choosing quarantine at home. When making the request, the traveler will have to indicate who will act as guarantor. The guarantor should be aware that he or she will be held jointly liable if the traveler does not comply with the rules.

Permission for home quarantine is given exclusively by the Minister of Public Health or the director of the Public Health Service (BOG). Application for this facility must be made at least ten 10 working days before scheduled departure via the email address: [email protected].

Home quarantine will only be possible with the written permission of the aforementioned authorities. At the Johan Adolf Pengel Airport (Zanderij), after arrival, no permission will be granted for home quarantine! Collectors of travelers are therefore not allowed to go to the airport.

After the permission has been obtained, the traveler will have to approach a security company for the (physical) security at the indicated quarantine address. The costs for security are at the expense of the traveler.

BOG registration obligation

[quads id=1]

The email address of BOG, [email protected], has a double function.

On the one hand, this address must be used to request permission for home quarantine, on the other hand, this address functions as an information platform for the authorities to prepare for incoming travelers.

Every traveler must email the negative RT PCR test, the confirmation of the SHATA accommodation or the statement from the Ministry of Health in case of home quarantine is permitted, and the travel insurance (for non-residents), not later than 72 hours before departure via [email protected]

Travelers who are traveling due to a death or a visit to a seriously ill family member, should also report via [email protected]

Transport from the airport

Transport from the airport to the accommodation will also be controlled. In case of quarantine in a SHATA accommodation, this will be provided by the SHATA accommodation. In case of home quarantine, the traveler can only be picked up by a taxi company registered with the Airport Management.

In both cases, the costs are borne by the traveler.

Furthermore, travelers must comply with all COVID-19 measures applicable in the country. These include, among others:

– Mandatory putting on/ wearing of a mouth/nose covering in all public places and in public transport (shops, banks, take-away restaurants, hairdressers, etc.)

– The hand hygiene measures

– Keeping the 1.5-2-meter COVID distance

– No grouping together (no groups larger than 30 people)

– Parties are prohibited!

Society is called upon to continue to adhere to the COVID-19 measures and not to relax once family and friends from abroad are visiting.

Society can contribute to making the mandatory 10-day Quarantine period more pleasant for family and friends, by staying in touch with them digitally. It is also possible to deliver packages and meals for them at the reception of the hotel where they will be staying. It will also be possible to collect packages from the hotels, which can be handed over after disinfection. Visiting them physically is not allowed during the quarantine period. On the 11th day, the Exit-screening will take place as usual by the appropriate authorities.

The guidelines regarding travelling to Suriname, enforcement and other rules can be found on the websites of BOG, SHATA, airlines, Airport Management and the FB page of the ASRA.

The partial opening concerns a pilot phase of one month, with evaluation moments during that month with all stakeholders involved. Everyone is therefore requested to take this into account and to reserve changes in the policy.

[quads id=1]