De verjaardag van onze lieve opa Arnold Kurt ~ Suriname

verjaardag Suriname
Suriname,
Onze lieve opa is jarig

Arnold Kurt

Hij is 73 jaar geworden

1 Wel gelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan water beken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henen drijft.

5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan. wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja!

Lieve Opa,
Een vriendelijk woord, een goede daad,
Altijd staat u voor ons paraat.
U steekt uw liefde niet onder stoelen of banken
Vandaag op uw verjaardag willen wij u graag voor alles danken!

Namens alle kinderen en kleinkinderen