Video – EBS achterhaalt veel stroomdieven met behulp van de samenleving

De N.V. Energiebedrijven Suriname ( EBS ) lijdt enorme verliezen als gevolg van onrechtmatig stroomverbruik. Daarnaast stellen de overtreders hiervan niet alleen zichzelf maar ook de omgeving bloot aan gevaar.

Stroomdiefstal anoniem doorgeven

Sedert het bedrijf in juli 2017 van start ging met een strengere aanpak van stroomdiefstalcontrole zijn tot nu toe 134 gevallen van onrechtmatig verbruik oftewel stroomdiefstal boven water gekomen. Deze gevallen zijn deels achterhaald met hulp van de samenleving die sinds medio vorig jaar stroomdiefstal anoniem via de website of 175 kan doorgeven aan de EBS. Een groot deel van de gevallen worden ontdekt door analyse van verbruiksdata en andere interne onderzoeken door de EBS zelf verricht. Dit behoort tot een van de taken van het team dat 1×24 uur speciaal is ingesteld voor het onderzoeken van stroomdiefstal.

Vormen van stroomdiefstal

In het veld komt het onderzoeksteam verschillende vormen van oneigenlijk elektriciteitsverbruik tegen. Manipulatie bij de meter is de meest voorkomende vorm. Verder zijn er gevallen waarbij er elektriciteit wordt afgetapt vanuit de voorbeveiliging (‘breaker’ of schroefzekering), vanuit de huisaansluitkabel, en zelfs rechtstreeks vanuit het netwerk. Er komen ook andere levensgevaarlijke vormen voor waarbij er met bedrading en beveiligingen van de meter wordt geknoeid. Ook uitbreiding van de installatie zonder een goedkeuring van de EBS behoort tot een illegale handeling. Het verbruik van meer vermogen dan waar de installatie voor bestemd is en bij de EBS geregistreerd staat, is gevaarlijk voor de installatie en wordt als een illegale uitbreiding gecategoriseerd. Hierdoor behoren de niet gekeurde uitbreidingen ook tot onrechtmatig stroomverbruik.

Energie aan derden

Ook het doorleveren van energie aan derden behoort tot een van de vormen die de EBS tegenkomt bij het opsporen van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik. Deze vorm van energielevering mag alleen met toestemming van de EBS. Bij deze vorm wordt meestal middels een kabel elektriciteit afgevoerd naar andere huizen die los staan van het woonhuis met de EBS aansluiting of naar de buren die bijvoorbeeld aan het bouwen zijn. Ook stroomlevering aan derden is illegaal en zal bij constatering conform EBS aansluitvoorwaarden worden afgehandeld. Het bedrijf benadrukt dat het verboden is om de aansluiting, de meter of andere door de EBS aangebrachte toestellen en toebehoren te verwijderen, verplaatsen of beschadigen of enig middel aan te brengen die de registratie van de energielevering verhinderd of onmogelijk maakt.

Toegang tot de meter

In het veld wordt het onderzoeksteam vaak geconfronteerd met gevallen waarbij de poorten op slot zijn, de omgeving van de meter onhygiënisch is, of in de omgeving van de meter er agressieve honden vast zijn gebonden, wat het onderzoek niet alleen bemoeilijkt maar ook gevaarlijk maakt.De EBS treedt streng op bij gevallen van stroomdiefstal en daar waar de toegang tot de meter (bewust of onbewust) niet mogelijk is voor het onderzoeksteam, wordt de politie ingeschakeld voor assistentie. De verbruiksmeter is eigendom van de EBS. In de Algemene – en Aansluitvoorwaarden staat vermeld dat de EBS elk moment ongehinderd toegang tot de verbruiksmeter moet hebben. Is dit niet mogelijk dan mag het bedrijf over gaan tot het wegnemen van de meter op kosten van de klant en de energietoevoer naar het pand af te sluiten.Indien de aansluiting of delen daarvan verplaatst moeten worden, hetzij vanwege een verbouwing zal contact met de afdeling Customer service opgenomen moeten worden. De aansluiting en verbruiksmeter dienen te allen tijde goed zichtbaar aan de buitenzijde van het pand te hangen.

Onderzoek

Het onderzoeksteam moet in staat gesteld worden de oneigenlijkheden (toestand van de meter, meetinstallatie en overig bewijsmateriaal) vast te leggen. Bij het onderzoek wordt de klant met de illegale situatie geconfronteerd. Een technische medewerker van de EBS stelt op basis van het onderzoek een verklaring van de aangetroffen situatie op welke ter ondertekening wordt aangeboden aan de overtreder. Deze ontvangt binnen 5 werkdagen een brief waarin de te betalen kosten zijn vermeld en wordt deze opgeroepen om binnen 5 werkdagen de betaling te treffen of zich aan te melden bij de EBS. Meldt de overtreder zich niet aan of worden de kosten niet betaald dan wordt de elektriciteitstoevoer stopgezet.

De kosten die betaald moeten worden zijn verschillend en is onder andere afhankelijk van de aansluiting, het aangesloten vermogen en de periode van het onrechtmatig verbruik. Stroomdiefstal is een onrechtmatige daad. Het bedrijf werkt constant aan de verbetering van de efficiëntie om de kosten te verlagen en derft enorme inkomsten als gevolg van deze onrechtmatige daad. Ook de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving kan beïnvloed worden door stroomdiefstal. Wanneer het beschikbaar vermogen in de omgeving wordt overschreden kunnen er spanningsklachten, kortsluitingen en storingen ontstaan. Deze gevolgen treffen niet alleen de overtreder maar ook de hele omgeving. Illegale aansluitingen brengen brandgevaar en gevaar voor elektrocutie met zich mee en zijn dus levensgevaarlijk.

236 meldingen

De samenleving wordt nogmaals gevraagd om alle vormen van onrechtmatig stroomverbruik door te geven aan de EBS. In de afgelopen 9 maanden zijn er 236 meldingen geweest, waarvan 134 inderdaad stroomdiefstal blijken te zijn. Het bedrijf bedankt de samenleving voor alle ondersteuning die zij tot nu toe hebben geboden bij het helpen onthullen van gevallen van stroomdiefstal en waarschuwt dat bij constatering van onrechtmatig stroomverbruik de overtreder het risico loopt dat de energievoorziening wordt stopgezet. Ook uitbreidingen van de installatie van een woonhuis of pand dienen gekeurd te worden. Gebeurt dit niet, dan wordt dit gerekend tot onrechtmatig stroomverbruik. Ook bij weigering van toegang tot de meter zal de EBS niet schromen om de politie in te schakelen om onverhinderd het onderzoek te kunnen doen.

Beroep op de samenleving

De EBS doet een beroep op de samenleving om elke handeling die kan leiden tot stroomdiefstal achterwege te laten. Gevallen van stroomdiefstal kunnen anoniem telefonisch, persoonlijk of via de EBS website worden doorgegeven en tips die leiden tot ontdekking van stroomdiefstal worden beloond tot een maximaal bedrag van SRD 5.000.
Bekijk hier (nogmaals) de video daarover:

Gerelateerde berichten:
Bar in het uitgaanscentrum van Paramaribo zonder stroom. EBS sluit af!
Video – Maximaal SRD 5000 beloning voor verklikken stroomdief

Bron: EBS