Reactie van Melvin Bouva op politieoptreden

Ten aanzien van de eenzijdige en onjuiste berichtgeving uit Dagblad Suriname van 25 juni jl. welke waarschijnlijk is gebaseerd op selectieve informatie van een kwaadwillige informant uit het korps wens ik voor de duidelijkheid aan te geven dat deze zaak op deze manier onnodig is opgeblazen, ook gezien de onbetwistbare feiten anders liggen.
[quads id=1]
Hoewel ik in privé op pad was en ook als zodanig ben aangesproken, ben ik gezien mijn functie, maar vooral de wending die deze berichtgeving heeft aangenomen verplicht aan belanghebbenden maar vooral mn vrienden en kennissen meer informatie (dan wel zo zuiver mogelijk) te geven.

Onbehoorlijk politieoptreden

Anders dan in het artikel is beweerd ben ik in navolging van vele burgers in dit geval ook geconfronteerd met onbehoorlijk politie optreden.
Op vrij ongebruikelijke wijze ben ik, komende van een familie trip, vanuit de rechterhelft van de Afobakaweg door een politieambtenaar, die ik bijkans voorbij was gereden, gesommeerd om te stoppen. Dit terwijl wij zoals bekend linksverkeer hebben en dat een dergelijke actie gebruikelijk om praktische en veiligheidsreden vnl. vanuit die zijde wordt gedaan. Aangezien ik niet in een te hoge snelheid was en dit tijdig merkte deed ik een rechtsomkeer over de Afobakaweg een aantal meters terug naar de dienstdoende ambtenaar.Betreffende agent, overigens moedersziel alleen op de post, was intussen, kennelijk voor bescherming tegen de zon, onder een ‘Uniqa’ hutje gaan staan, leunend tegen de balie. Vanuit die positie, ongeveer 4-5 meterafstand van mijn voertuig, wenkt hij mij op vrij provocerende wijze om bescheiden uit de auto te brengen. Aangezien ik als burger en meer nog als gezagsdrager mede verantwoordelijk ben voor het kordaat optreden van onze politiefunctionarissen, heb ik betrokken agent aangesproken over deze werkwijze en aangegeven dat ik met een dergelijke houding niet zal meewerken namelijk, om met mijn bescheiden naar hem toe te lopen in een wildvreemde hut. Dit ook in belang van mijn veiligheid en dat van mijn gezin. Zoals ik aangaf de betrokken agent stond alleen en had zich vooralsnog niet gelegitimeerd. Na deze opmerking is hij terecht naar de auto gekomen en heb ik hem desgevraagd op behoorlijke wijze zonder enige vorm van protest alle bescheiden afgestaan.

Vergelding en machtsmisbruik

Op gegeven moment bevestigde de ambtenaar dat al mijn zaken in orde zijn, maar dat hij mijn rijbewijs gaat invorderen omdat ik boven de toegestane maximum snelheid reed. Ik was mij tot dan niet bewust van een ernstige overtreding en verwachte overigens voor een eventuele lichte overtreding een redelijke benadering en minnelijke oplossing in de vorm van een waarschuwing of boete welke in dergelijke situaties gangbaar zijn. Ik breng in herinnering dat in de meest voorkomende gevallen een rijbewijs wordt ingevorderd in geval van alcoholmisbruik, uitermate hoge snelheid of ernstige aanrijdingen met dodelijke afloop etc. Dit is door een hoge politiefunctionaris bij mij bevestigd.
[quads id=1]
Als ik later in het gesprek, opkom tegen de -voor mij onterechte en onrechtvaardige wijze van- invordering geeft de politieman aan dat als ik eerder had meegewerkt (door naar de hut te lopen) het dan pas anders zou kunnen aflopen. ‘Als u zich niet zo formeel had opgesteld hoefde ik ’t ook niet zo formeel af te handelen’ waren min of meer zijn exacte woorden. Met andere woorden; ik had de meneer niet terecht mogen wijzen op zijn onbehoorlijk handelen. De zaak kon in principe dus terecht anders worden afgehandeld, maar er moest bewust worden afgerekend. Een zekere vorm van machtsmisbruik is dus niet uitgesloten.
Verder valt op te merken dat het heel proces jammergenoeg doorspekt was door een onvriendelijke, verbitterde en zelfs respectloze houding naar mij als persoon en zelfs als gezagdrager toe. In niet mis te verstane woorden werd aangegeven dat ik misschien wel parlementariër ben, maar “mi owru moro yu’. Ook dat ‘u t bekijkt’ hoe ik zonder rijbewijs in de stad kom. ‘Het is uw eigen risico’ dit ondanks ik met me gezin en vrouw die momenteel in verwachting is, in de auto zat. Zelfs mijn dochtertje die tussenin speels iets zei ontving geen moment een vriendelijke glimlach van onze beste kameraad.
Ondanks sterke indicaties van andere persoonlijke en misschien zelfs politieke motieven wens ik in dit stadium van de zaak gezien het groter belang dit achterwege te laten.

Ik benadruk; bovenstaande feiten zijn in de kern onbetwistbaar en kunnen in goed fatsoen en met respect voor de waarheid niet worden weerlegd.
Hoewel ik over het algemeen een hele goede ervaring en verstandhouding met de politie heb, was dit voor mij meteen een schoolvoorbeeld van onvriendelijke en onbehoorlijke politieoptreden waarover vele delen van samenleving het steeds in verweer komen. Hiertegen heb ik me ook in niet mis te verstane woorden uitgesproken. De gevolgen voor verbetering zullen daarom ook niet uitblijven.

Rijden in onbebouwde kom

Ten aanzien van het inhoudelijke is veel ook onduidelijk.
Volgens de Rijwet is het rijden in bebouwde kom vastgesteld op 40 km p/u. In de onbebouwde kom, waartoe de Afobakaweg ongetwijfeld kan worden gerekend- is dat 80 km p/u.
Indien voor een bepaalde wegstrekking een uitzondering is geweest dan is daar in volstrekt onvoldoende mate kennis van gegeven. Het is dus onduidelijk gebleken wat de overtreding precies is. Nogmaals: De max snelheid over de Afobakaweg is over het algemeen 80 km. Noot: alle verkeersborden die vanaf dat punt zijn waargenomen noteerden 80km p/u (hiervan heb ik er minstens 1 vastgelegd/zie foto). Ik reed mede op basis van deze regel maar meer nog uit voorzorg van onze veiligheid steeds rond de 80 tot 90 km p/u. Voorts dient te worden aangemerkt dat verder alle bescheiden (w.o. rijbewijs, keuring, verzekering) in orde waren en dat betrokkene niet onder invloed waren. In deze was er dus geenszins sprake van kwade opzet en kon de zaak naar redelijkheid en billijkheid worden afgewikkeld.

Intussen heeft mijn advocaat hierover reeds overleg met de PG cq.het parket en is voornoemd geval door tussenkomst van het Ministerie van politie aan de korpsleiding gerapporteerd. Intussen is betreffende ambtenaar door de korpsleiding opgeroepen en aangesproken en is de zaak verder in onderzoek voor een redelijke en billijke oplossing in deze.

Ik betreur dat terwijl het onderzoek nog gaande is en een oplossing wordt bereikt, eenzijdige onjuiste informatie bewust vanuit het Korps, mogelijk vanwege stemming makerij wordt gelekt naar de media t.w. Dagblad Suriname, die zoals gebruikelijk deze informatie ongeverifieerd en groot opgeblazen heeft gepubliceerd.

Hoewel ik zoals eerder aangegeven in persoon betrokken ben in deze zaak wil ik ten overvloede aan geven dat ik zowel in persoon en als functionaris respect hebt voor de wet en onze instituten, maar ook zelfrespect en waardigheid. Als elke burger verdien ik dus ook met alle respect te worden behandeld. Hoewel de politie zich over het algemeen wel aan de nodige principes houdt is er in vele opzichten nog veel werk aan de winkel. Ik heb desondanks vertrouwen dat deze case op een rechtvaardige wijze zal worden afgewikkeld en dat we zullen werken aan de verdere versterking van onze instituten.

MB, als burger en volksvertegenwoordiger
Bron: Facebook Melvin Bouva

Eerdere berichten:

Tegenstribbelende Bouva moest rijbewijs inleveren

 

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.