Redactie: ‘God heeft geen fouten gemaakt’

Met deze woorden maakt VVEPS hun standpunt over LGBT gemeenschap bekend. De Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeente en bedieningen in Suriname (VVEPS) heeft een persconferentie belegd, waarin zij een standpunt inneemt rond de LGBT-gemeenschap. Dit standpunt is onder andere gebaseerd op ‘de christelijke visie verkregen vanuit het woord uit de Bijbel’. De groep, waar diverse christelijke gemeenschappen in vertegenwoordigd zijn, verduidelijkt dat dit op geen enkele manier een oorlogsverklaring is naar de groep LGBT. Men wil hen een broederhand toereiken. Echter hebben christelijke gemeenten een hele tijd gezwegen en stelden zij dat het tijd werd hierover te praten.
De Alliantie van Christelijke Gemeenschap gevormd door de VVEPS en andere Volle Evangelie Gemeenten in Suriname heeft de volgende verklaring gelanceerd, te weten dat zij de LGBT’ers respecteren en behandelen als mens. Ze hebben hen lief als alle andere mensen en ze zijn als alle andere mensen welkom in de gemeenten indien zij hun leven naar het woord van God willen inrichten. De gemeenten keuren ieder vorm van mishandeling, vernedering, kwetsing en disrespect af tegen degenen die zich als LGBT identificeren. Echter zal de Gemeente van Christus wat betreft de seksuele voorkeuren en handelingen tegen de achtergrond van Gods woord, de LGBT blijven wijzen op hetgeen de Bijbel hierover zegt.

Verder werd aangegeven dat zowel wetenschappelijk als bij de geboorte het geslacht in de moederschoot is bepaald. Men gelooft niet dat God fouten heeft gemaakt door een vrouw te plaatsen in een mannelijk lichaam en andersom. De Christelijke gemeenschap leeft mee met diegene die hiermee worstelen, inclusief met hun gezinnen. In hun medeleven sporen ze aan tot een gedrag dat duidelijk de goddelijke leer van de Bijbel navolgt.
Carlo Misiekaba, voorganger van de Gemeente Waterstromen en tevens voorzitter van de commissie, gaf aan dat de gemeente ieder mens lief heeft, maar bepaalde handelingen die gepleegd worden, die tegen de achtergrond van de Bijbel als zonde veroordeeld zijn, niet accepteren.


(Foto: lgbt platform suriname)

“Het geslacht wordt niet bepaald door wij mensen, het is een door God gegeven goed. Hij stuurt je als man of vrouw in de wereld, maar vanwege de zondige natuur kunnen wij ons niet identificeren. Als wij dan niet aankloppen bij de pastorraad voor hulp, dan blijven wij dwalen en dingen doen die niet verantwoord zijn.” Er zijn gesprekken geweest tussen de LGBT-gemeenschap en de overheid om de rechtszekerheid te bewerkstelligen voor de groep. De gemeente is op de hoogte van bepaalde gesprekken tussen de overheid en de groep. Misiekaba stelt dat het standpunt van de VVEPS officieel nog niet aan de overheid bekendgemaakt is, maar zal dit wel in overweging nemen.

Ten aanzien van de corruptieve handelingen door voorgangers binnen de kerken die parlementariër Andre Misiekaba kenbaar heeft gemaakt tijdens een parlementaire vergadering, gaf de commissievoorzitter aan om de betrokkenen niet te willen bespreken. De gemeente heeft haar eigen omgeving en plaats waar zaken besproken kunnen worden en aangepakt zullen worden. Verder wilde Carlo Misiekaba geen oordeel vellen over de betrokkenen. “Wij van het Volle Evangelie van Suriname, die het woord van God prediken in geest en waarheid, waken op onszelf dat wij ons niet vergalopperen daaraan.” Verder wilde commissievoorzitter Carlo Misiekaba geen standpunt innemen.
Bron: DBS**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis