Redactie: Alleenstaande vader van 3 kinderen haalt masterstudie

De student master Surinaams Recht Marlon Dorn is afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit, Faculteit Maatschappijwetenschappen.


Hij verdedigde vrijdag zijn thesis ‘De ontwikkeling van de aansprakelijkheid van de veroorzaker van een aanrijding naar huidig en toekomend recht.’ Zijn begeleider was mr. G. Peelen.


Dorn wees op het aantal verkeersongevallen en aanrijdingen, met letselschade of de dood als gevolg, dat aan het toenemen is.

Hij stelt zich op het standpunt dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker uitgebreid moet worden en voor hun de verplichting moet gelden om elke vorm van de door hun aangedane schade te vergoeden. Thesisverdediger Dorn stelt dat daarmee een grotere mate van oplettendheid kan worden afgedwongen bij deelname aan het wegverkeer. De ontwikkeling oftewel uitbreiding van de aansprakelijkheid naar huidig en toekomend recht werd door hem onderzocht.
Conclusies en aanbevelingen

Dorn concludeerde dat de bestaande wetgeving aan benadeelden van verkeersongevallen weinig mogelijkheden biedt om alle door het ongeval veroorzaakte schade vergoed te krijgen. Vooral waar het gaat om lichamelijke schade. De benadeelde kan rekenen op de vergoeding van medische kosten, naast de vergoeding van schade aan het voertuig door de verzekeraar van de veroorzaker. Het komt ook vaak voor dat niet alle medische kosten vergoed worden. Een benadeelde, die vanwege het ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is geworden, wordt door de verzekeraar niet vergoed voor gemiste inkomens of loonderving. Zelfs indien de benadeelde geen huishoudelijke taken kan uitvoeren en een hulp in de huishouding in dienst moet nemen, wordt hij niet vergoed door de verzekeraar.

De nu afgestudeerde Dorn is mening toegedaan dat indien het ongeval de dood van de benadeelde tot gevolg heeft, de nabestaanden toch een mate van zekerheid verkrijgen door een beroep, namens de overledene, te doen op de onrechtmatige daad. De vergoeding van schade anders dan vermogensschade, het zogenaamde smartengeld, geeft aan de benadeelde of zijn nabestaanden een vorm van genoegdoening.

Master Dorn beveelt aan om de uitkering van de verzekering te verhogen, waardoor een benadeelde met letselschade en hoge medische kosten niet op zichzelf is aangewezen bij de voldoening van die medische kosten. De verzekeringspremie zou verhoogd kunnen worden, zodat de uitkering verhoogd kan worden.
Dorn een bijzondere student
Vermeldenswaard is dat Dorn, een alleenstaande vader met 3 kinderen, valt onder de categorie bijzondere studenten. Mede vanwege het feit dat hij te kampen had met drugsproblemen en sociale nood. Stichting de Stem die zich bezighoudt met duurzaam maatschappelijk werk ving hem met zijn zonen op, zorgde voor huisvesting, behadeling, begeleiding en waardoor hij niet verder afgleed, zich positief herstelde, zijn studie hervatte en het schopte tot master in het Surinaams recht.